EU documents on tourism

Print
1 2 3

2006

Komunikat Komisji Odnowiona polityka turystyczna UE: Ku silniejszemu partnerstwu na rzecz turystyki europejskiej COM (2006) 134
Communication from the Commission: A renewed EU Tourism Policy: Towards a stronger partnership for European Tourism
    PL    EN


2007

Komunikat Komisji Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej COM (2007) 621 
Communication from the Commission: Agenda for a sustainable and competitive European tourism
    PL    EN


2010

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego COM (2010) 352
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Europe, the world's No 1 tourist destination – a new political framework for tourism in Europe
    PL    EN