• 2007

  Biała Księga na Temat Sportu / White Paper on Sport
  Plan działania Pierre de Coubertin / Action Plan "Pierre De Coubertin" 
      EN


  2008
  Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej 
  EU Physical Activity Guidelines
      PL   EN


  2010
  Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie roli UE w międzynarodowej walce z dopingiem 
  Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council on the representation of the EU Member States in the Foundation Board of WADA and the coordination of the EU and its Member States’ positions prior to WADA meetings.
      PL    EN

  Konkluzje Rady z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie roli sportu jako źródła i podstawy aktywnego włączenia społecznego 
  Council conclusions of 18 November 2010 on the role of sport as a source of and a driver for active social inclusion
      PL    EN

  Rezolucja Rady z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie zorganizowanego dialogu w obrębie UE na temat sportu 
  Council Resolution on the EU structured dialogue on sport 
      PL    EN


  2011

  Komunikat Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu 
  Communication: Developing the European Dimension in Sport
      PL    EN

  Sprawozdanie PE w sprawie europejskiego wymiaru sportu
  Report EP on the European dimension in sport

      PL    EN

  Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2011-2014
  Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on a European Union Work Plan for Sport for 2011-2014

      PL    EN

  Konkluzje Rady w sprawie roli wolontariatu sportowego w propagowaniu aktywności obywatelskiej
  Council conclusions on the role of voluntary activities in sport in promoting active citizenship
      PL    EN

  Konkluzje Rady w sprawie walki z manipulowaniem wynikami sportowymi
  Council conclusions on combating match-fixing

      PL    EN

  Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej oraz koordynowania stanowisk UE i jej państw członkowskich przed posiedzeniami tej agencji 
  Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council on the representation of the EU Member States in the Foundation Board of WADA and the coordination of the EU and its Member States’ positions prior to WADA meetings
      PL    EN 


  2012

  Konkluzje w sprawie walki z dopingiem w sporcie rekreacyjnym
  Conclusions on combating doping in recreational sport 
      PL    EN

  Deklaracja z Nikozji w sprawie walki z ustawianiem wyników sportowych
  Nicosia declaration on the fight against match-fixing

      PL    EN

  Konkluzje na temat wzmocnienia bazy dowodowej w procesie kształtowania polityki sportowej
  Conclusions on strengthening the evidence-base for sport policy making

      PL    EN

  Konkluzje w sprawie propagowania aktywności fizycznej sprzyjającej zdrowiu
  Conclusions on promoting health-enhancing physical activity (HEPA)

      PL    EN

  Konkluzje Prezydencji na temat strategii zwalczania manipulacji wynikami sportowymi  
  Presidency conclusions on establishing a strategy to combat the manipulation of sport results
      PL
      EN


  2013

  Konkluzje w sprawie dwutorowych karier sportowców
  Conclusions on dual careers for athletes
      PL    EN

  Zalecenia Rady w sprawie propagowania we wszystkich sektorach prozdrowotnej aktywności fizycznej
  Council Recommendation of 26 November 2013 on promoting health-enhancing physical activity across sectors 
     PL    EN

  Konkluzje Rady w sprawie wpływu sportu na gospodarkę UE, a zwłaszcza na walkę z bezrobociem młodzieży i na zwiększanie włączenia społecznego

  Council conclusions on the contribution of sport to the EU economy, and in particular to addressing youth unemployment and social inclusion
      PL    EN


  2014

  Konkluzje Rady w sprawie równości płci w sporcie
  Council Conclusions on Gender Equality in Sport

      PL    EN

  Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2014–2017
  Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on the European Union Work Plan for Sport (2014-2017)

      PL    EN

  Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie na temat sportu jako siły napędowej innowacji i wzrostu gospodarczego
  Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on sport as a driver of innovation and economic growth
     PL     EN


  2015

  Konkluzje Rady w sprawie maksymalizowania roli sportu powszechnego w rozwijaniu umiejętności przekrojowych, zwłaszcza wśród młodzieży 
  Council conclusions on maximising the role of grassroots sport in developing transversal skills, especially among young people
    PL    EN

  Konkluzje Rady w sprawie promowania zajęć w zakresie sprawności ruchowej, aktywności fizycznej i zajęć sportowych dla dzieci
  Council conclusions on the promotion of motor skills, physical and sport activities for children
    PL     EN

  Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie dotyczących przeglądu rezolucji z 2011 r. w sprawie reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej oraz koordynowania stanowisk UE i jej państw członkowskich przed posiedzeniami tej agencji
  Conclusions of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, reviewing the 2011 Resolution on the representation of the EU Member States in the Foundation Board of WADA and the coordination of the EU and its Member States' positions prior to WADA meetings
     PL    EN

  Read more
 • 2006

  Komunikat Komisji Odnowiona polityka turystyczna UE: Ku silniejszemu partnerstwu na rzecz turystyki europejskiej COM (2006) 134
  Communication from the Commission: A renewed EU Tourism Policy: Towards a stronger partnership for European Tourism
      PL    EN


  2007

  Komunikat Komisji Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej COM (2007) 621 
  Communication from the Commission: Agenda for a sustainable and competitive European tourism
      PL    EN


  2010

  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego COM (2010) 352
  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Europe, the world's No 1 tourist destination – a new political framework for tourism in Europe
      PL    EN

  Read more